kvazim

Upload |  Files |  T.O.S.  |  F.A.Q. |  Top 10  |  Admin | 

תנאי שימוש בהעלאת קבצים


kvazim
kvazim
kvazim
01234-56789

Internet: kvazim
eMail: admin@sharatim.co.il
- אתה לא רשאי להעלות קבצים עם זכויות יוצרים

- אסור לך להעלות קבצים שנחשבים כלא חוקיים בארצך

- אתה אחראי לקבצים שהעלאת

- בעל האתר של העלאת קבצים איחסון קבצים שומר לעצמו את הזכות להסיר קבצים מכל סיבה שהיא


Send Abuse-Links to: admin@sharatim.co.il

תחרות אתרים

שולטים | שרתים | קבצים | משחקים | פורום שרתים | איחסון חינם | איחסון קבצים
| העלאת קבצים | איחסון שרתים | איחסון חינם | ריסיילרים | אתרים | העלאת קבצים
העלאת קבצים | תחרות אתרים
hosting | www.sharatim.co.il | www.agames.co.il | משחקים | אינטרנט